Referat af Generalforsamling 01/11 2019

Kirke Hyllinge skytteforening

Elverdamsvej 360 - 4070 Kr. Hyllinge – Telefon: 4640 6004 Referat : 1/11-2019 1.

Velkomst Formanden siger velkommen

2. Valg af dirigent (Jan Larsen) Jan Larsen erklærer at denne generalforsamling er lovlig i henholdt til at den er blevet offentliggjort i lokalavisen mindst 14 dag før og det er 17 dage siden offentliggørelsen.

3. Valg af 2 stemmetællere Jan Larsen peger på stemmetæller Eduard Flygenring og Lasse Strandgaard.

4. Formandens beretning Det har været et turbulent år, hvor jeg har overtaget formandsposten. Vi har haft 2 dødsfald. Æresmedlem Margit Hansen og vores forhenværende formand Bent Hansen. 1 minuts stilhed afholdes. Ære være deres minde.

Der har været en omlægning af Edb-systemer hos SKV-kontoret, hvilket har voldt forsinkelser mht. SKV-fornyelser osv. Men nu burde det gå hurtigere.

KHIF mener at vi skal overdrage vores forenings hus til kommunen. Vores elregning i gennem var der nogle uoverensstemmelser. vi har så konfronteret KHIF med. De kom en bortforklaring med skærings år og at vi manglede at aflæse elmåler inden den blev skiftet. Vi har prøvet at reducere vores strømforbrug. Så vi har sat LED lys op renset filtre, fjernet radiator og sat varme under opsyn. Sat temperaturen ned på vandvarmer. Osv.

Banerne er blevet godkendt af politiet. Der var dog nogle små bemærkninger som skulle rettes, det blev de ugen efter på vores arbejdsweekend.

Så har vi haft vores sommerstævne, men der var et for lille antal tilmeldte. Håber at vi til næste gang, kan få nogle flere tilmeldte næste gang ( 9 dec til 14 dec. )

Vi har nogle ret dygtige ungdoms/ junior skytter i foreningen. Bare lige for et par highlights; På riffel har vi Cecilie Nørgaard som blev udtaget til Landshold for DGI til at skyde i Bisley cop. Og måtte en tur til England og skyde. (bifald) På pistol Emil Strandgaard blev landsdelsmester i Pistolterræn i Juniorrækken. (og udtaget til Nordisk Mesterskab i Pistolterræn) (bifald)

De sørgelige meddelelser er at: Mathias og Kim fra bestyrelsen har valgt at stoppe i bestyrelsen. Det vil sige at vi skal finde en ny baneformand (15M Riffel).

Spørgsmål til beretningen: Palle spørger om det kan tage et helt år at tage en beslutning Thorbjørn rejser sig og svar at det det kan det godt. Thorbjørn fortæller at der ikke er en person som er ansvarlig og at de bliver sendt rundt i kommunen og ikke kan få svar på noget angående hus overdragelse. Der bliver kommenteret at Thorbjørn fra forretningsudvalget (KHIF) skulle have været præsenteret i starten af generalforsamlingen.

5. Kassererens beretning Henrik fortæller at der aktiver for 286000kr. og der er overskud på 13000 +20000 til afskrivninger af lån.

Gemmen gang af regnskab.

Der er ingen kommentarer til det.

6. Indkomne forslag: ingen har afleveret nogen forslag

7. Valg til bestyrelsen, på valg er: a) Henrik Tolstrup Kasserer (Genopstiller) valgt b) Helle Lundgreen (Genopstiller) valgt c) Lasse Strandgaard (Genopstiller) valgt d) 15M riffel skal findes. (Anja Kristensen. et Nyt medlem). e) Valg af suppleant Jan E. Larsen (Genopstiller)

8. Eventuelt. Anette spørger om man kan leje lokaler, jan Larsen svare ” Det må vi ikke for KHIF, ifølge den forhenværende formand i KHIF” Jan Larsen erklærer generalforsamlingen for afholdt og Formanden siger tak for alles deltagelse. Med venlig hilsen Bestyrelsen

Bestyrelses referat 24/4 2019

 

Tilstedeværende er følgende. Sune Henrik Lasse helle Klaus og jan og Henning,

Formand laver referat af bestyrelsesmødet.

Dagsorden bliver gennem gået.

Pris ændring for ikke medlemmer

Klaus vil hæve skydning for ikke medlemmer af 200m banen til 100kr efter 1/8 skal meddeles på hjemmesiden. Sune opdaterer hjemmesiden Klaus laver meddelelse og hænger op på banen.

Økonomi for foreningen

Henrik (Kassereren) beretter om hvordan økonomien i foreningen ser ud og at vi pt er 151 medlemmer

Aftale med nabo

Formand beretter om der er en aftale med nabo om sprøjtning af ukrudt op af 200m volden.

Arbejds weekend

Vi snakker om Arbejdsdage og aktivitet Skydebane skilte skal sættes op ved 50 og på 200m bane. Der bliver indkøbt flere skilte som vil blive sat op i arbejdes weekenden.

Vi gennem går hvad der skal laves i arbejdsweekenden Formanden har lavet en liste med div. Opgaver.

Henning tilbyder at hente div. Materialer hos xl.

Vi laver en liste på materialer hvad der skal købes ind.

Konkurrence. Sommerstævne

Henning, Helle, Lasse og Sune kommer så vi må finde ud af hvad vi gør.

Skydeleder uddannelsen

Mangler stadig for nogle baneformænd. Forventer at alle baneformænd har taget kurset inden Sommerstævnet.

Meddelelser fra KHIF Formanden beretter om hvad der forgår i hovedforeningen.